PROJEKTY SA ROZDEĽUJÚ DO 3 ZÁKLADNÝCH STUPŇOV PODĽA ROZSAHU

Prevahu v mojich projektoch pre klientov tvorí dokumentácia pre stavebné povolenie obsahujúca architektonickú štúdiu a realizačnú statiku. Je to kombinácia viacerých stupňov projektu v jednom. Je to ale samozrejme každého individuálna voľba. Vždy rád poradím a vysvetlím rozdiely.

1. ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Slúži na premietnutie a zhmotnenie predstavy klienta na papier za pomoci odborných znalostí a skúseností projektanta. V prípade, že klient nemá konkrétnu predstavu, rád pomôžem a predložím viacero návrhov. Štúdia predstavuje návrh dispozičného, priestorového a objemového usporiadania objektu. Je riešená individuálne pre konkrétneho klienta a pre konkrétnu stavbu. Jej výsledkom je okrem samotných výkresov aj 3D vizualizácia objektu.

ŠTÚDIA OBSAHUJE:
 • SITUÁCIA OSADENIA STAVBY
 • PODORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ
 • REZY OBJEKTOM
 • POHĽADY
 • 3D MODEL S VIZUALIZÁCIOU

2. DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)

Nadväzuje na architektonickú štúdiu. Je to premietnutie navrhnutej štúdie do projektu, ktorý je detailne prepracovaný a vyladený. Projekt je vypracovaný na vydanie stavebného povolenia. Obsahuje kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane osadenia stavby a prípojok inžinierskych sietí. 

Pred DSP sa rieši dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), no pri menších stavbách ako sú napr. rodinné domy sa tento stupeň dokumentácie vynecháva. Dokumentácia pre územné rozhodnutie predstavuje zjednodušenú formu stavebnej časti projektu.

PROJEKT OBSAHUJE:
 • SITUÁCIA OSADENIA STAVBY
 • SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
 • ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
  • TECHNICKÁ SPRÁVA
  • PÔDORYS ZÁKLADOV
  • PÔDORYSY PODLAŽÍ 
  • REZY OBJEKTOM
  • PÔDORYS STROPU
  • PÔDORYS KROVU
  • PÔDORYS STRECHY
  • POHĽADY
 • STATIKA STAVBY
 • ELEKTROINŠTALÁCIA, BLESKOZVOD A ELEKTRO PRÍPOJKA
 • ZDRAVOTECHNIKA, KANALIZAČNÁ A VODOVODNÁ PRÍPOJKA
 • PROJEKT VYKUROVANIA
 • PLYNOINŠTALÁCIA A PRÍPOJKA PLYNU
 • POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
 • ENERGETICKÉ HODNOTENIE STAVBY

3. VYKONÁVACÍ – REALIZAČNÝ PROJEKT (DRS)

Jedná sa o podrobnejšiu a obsahovo rozsiahlejšiu dokumentáciu oproti projektu na stavebné povolenie. Stavebná časť je doplnená o výpisy prvkov stavebných konštrukcií, napr. výpis otvorových výplní, výpis drevených, klampiarskych a zámočníckych prvkov, ďalej obsahuje výkresy vybraných detailov. Celý projekt je doplnený o výkaz výmer a podrobný rozpočet.

PROJEKT OBSAHUJE:
 • SITUÁCIA OSADENIA STAVBY
 • SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
 • ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
  • TECHNICKÁ SPRÁVA
  • PÔDORYS ZÁKLADOV
  • PÔDORYSY PODLAŽÍ 
  • REZY OBJEKTOM
  • PÔDORYS STROPU
  • PÔDORYS KROVU
  • PÔDORYS STRECHY
  • POHĽADY
  • VÝPISY PRVKOV
  • DETAILY
 • STATIKA STAVBY
 • ELEKTROINŠTALÁCIA, BLESKOZVOD A ELEKTRO PRÍPOJKA
 • ZDRAVOTECHNIKA, KANALIZAČNÁ A VODOVODNÁ PRÍPOJKA
 • PROJEKT VYKUROVANIA
 • PLYNOINŠTALÁCIA A PRÍPOJKA PLYNU
 • POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
 • ENERGETICKÉ HODNOTENIE STAVBY
 • VÝKAZ VÝMER/ROZPOČET

REFERENCIE